Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rozvojové projekty

„Obstaranie 12 bytových jednotiek v Polyfunkčnom dome“

             V roku 2017 odkúpila Obec Mojmírovce od predávajúceho S.F.H., s.r.o., Gúgska 13B, 940 01 Nové Zámky  12  nájomných bytov bežného štandardu  v Polyfunkčnom dome na Hlavnej ulici č. 943 v Mojmírovciach.

         Celkové náklady na obstaranie bytov boli vyčíslené vo výške 538 581,68 €. Obstaranie bytových jednotiek bolo spolufinancované z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky  vo výške  188 500,- €, v rámci Programu rozvoja bývania a z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 350 070,- €, zostávajúca čiastka vo výške 11,68,- € bola uhradená z vlastných zdrojov obce.

 

 


 

Polyfunkčný dom - 12 bytových jednotiek

logo

logo

polyfunkčný dom - 12 bytových jednotiek

polyfunkčný dom - 12 bytových jednotiek

informačná tabuľka

informačná tabuľka


 
 

 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci

Investícia do vašej budúcnosti

 

         V júni 2015 sa začala v obci Mojmírovce rozsiahla rekonštrukcia verejného osvetlenia prostredníctvom projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Mojmírovce“, ktorá bola dokončená v mesiaci apríl 2016. Dôvodom rekonštrukcie bol nevyhovujúci stav existujúcich svietidiel ako aj rozvádzačov (priemerný vek svietidiel sa odhaduje na viac ako 15 rokov). Existujúce zdroje  (sodíkové výbojky, žiarivky), nevyhovujúce požiadavkám na úsporné a enviromentálne prijateľné zdroje, nahradili najlepšie dostupné technológie na báze LED a vzhľadom na havarijný stav boli vymenené aj rozvádzače verejného osvetlenia. Bolo vymenených 241 svietidiel s doplnením o nové svetelné miesta na betónových stožiaroch v počte 296 ks. Riadiaca jednotka  RVO zabezpečí, že osvetlenie bude efektívne využité počas celého roka. Týmito opatreniami boli vyriešené všetky súčasné problémy obce súvisiace s verejným osvetlením – vysoká energetická náročnosť, nedostatočná intenzita osvetlenia verejných priestranstiev, vysoká poruchovosť a nespoľahlivosť, nižšia bezpečnosť na verejných priestranstvách. Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie spoľahlivosti a kvality verejného osvetlenia v obci, zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní energie. Projekt je finančne podporený zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačného programu: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os: 2. Energetika, Opatrenie 2.2. Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, kód výzvy KaHR-22VS-1501, vyhlásenej  Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre OP KaHR  - www.mhsr.sk, odkaz na OP KaHR: http://www.mhsr.sk/kahr-22vs-1501, na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom Ministerstvom hospodárstva SR a prijímateľom Obcou Mojmírovce so sídlom Námestie sv. Ladislava 931/7 Mojmírovce.  Zhotoviteľom diela je na základe zmluvy o dielo spoločnosť ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampová 5, Košice. Celkové náklady projektu sú vyčíslené v čiastke 654 314,22 €,  z toho poskytnutý nenávratný finančný príspevok je 505 609,98€, zostávajúca časť výdavkov bola financovaná z rozpočtu obce a návratných úverových prostriedkov.

  

 

Autor: Ing. Viera Lázniková

Foto: archív obce

OP Konkurencieschopnosť.png


 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Mojmírovce

Veľkoplošna tabula o projekte-Rekonštrukcia VO

Veľkoplošna tabula o projekte-Rekonštrukcia VO

Výmena elektrickej rozvodovej skrine

Výmena elektrickej rozvodovej skrine

Výmena elektrickej rozvodovej skrine

Výmena elektrickej rozvodovej skrine


 
 
Výmena elektrickej rozvodovej skrine

Výmena elektrickej rozvodovej skrine

Osvetlenie pred rekonštrukciou Štvrtý rad

Osvetlenie pred rekonštrukciou Štvrtý rad

Osvetlenie po rekonštrukcii Štvrtý rad

Osvetlenie po rekonštrukcii Štvrtý rad


 
 
Osvetlenie pred rekonštrukciou ul. Na rybníku

Osvetlenie pred rekonštrukciou ul. Na rybníku

Osvetlenie po rekonštrukcii ul. Na rybníku

Osvetlenie po rekonštrukcii ul. Na rybníku

Osvetlenie pred rekonštrukciou križovatka Hlavná u

Osvetlenie pred rekonštrukciou križovatka Hlavná ul. Školská a Štúrova ul.


 
 
Osvetlenie pred rekonštrukciou pošta

Osvetlenie pred rekonštrukciou pošta

Osvetlenie pred rekonštrukciou Prenosilova ul. od

Osvetlenie pred rekonštrukciou Prenosilova ul. od Dolinskej ul.

Osvetlenie pred rekonštrukciou Prenosilova ul.

Osvetlenie pred rekonštrukciou Prenosilova ul.


 
 
Osvetlenie pred rekonštrukciou Šalgovská ul.

Osvetlenie pred rekonštrukciou Šalgovská ul.

Osvetlenie pred rekonštrukciou Školská ul.

Osvetlenie pred rekonštrukciou Školská ul.

Osvetlenie pred rekonštrukciou

Osvetlenie pred rekonštrukciou


 
 
Detail nového svietidla na báze LED

Detail nového svietidla na báze LED

Práce na plošine

Práce na plošine

Pred osadením svietidla Kesovská ulica

Pred osadením svietidla Kesovská ulica


 
 
Rekonštrukcia VO počas prác Diskont

Rekonštrukcia VO počas prác Diskont

Rekonštrukcia VO počas prác Kesovská ulica

Rekonštrukcia VO počas prác Kesovská ulica


 

Regionálne múzeum Mojmírovce - ukončenie

„Investícia do vašej budúcnosti

 

Ukončenie projektu s názvom Regionálne múzeum Mojmírovce

 

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Kúria – Malý kaštieľ sa uskutočnila v rámci projektu s názvom „Regionálne múzeum Mojmírovce“, ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou, z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja,  www.ropka.sk. Aktivity projektu boli ukončené k 31.10.2015. Oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 2 423 tis. EUR, financované  z EÚ vo výške 85% a zo ŠR vo výške 10%. Skutočné náklady projektu financované z EÚ boli vyčíslené v celkovom objeme 2 324 tis. EUR.

Prevádzka Regionálneho múzea bola slávnostne zahájená odbornou verejnosťou 29.4.2016. V objekte sa nachádzajú stále ako aj dočasné expozície, ktoré majú návštevníkom priblížiť históriu nielen Mojmíroviec, ale aj celého regiónu. Realizáciou projektu bol naplnený hlavný  cieľ projektu a to vytvorenie konkurencieschopnej pamäťovej a fondovej inštitúcie prostredníctvom obnovy NKP s areálom a rozšírenie činnosti Regionálneho múzea Mojmírovce.  Aktivity múzea zabezpečia naplnenie špecifických cieľov projektu: t.j. zachovanie kultúrneho dedičstva obnovou významného pamiatkového objektu, zvýšenie dostupnosti a kvality služieb pamäťových a fondových inštitúcií na regionálnej úrovni, posilnenie kultúrneho potenciálu regiónu vytvorením priestorov pre kultúrno – spoločenské aktivity, posilnenie kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu.


 
 • Expozícia Ateliér pri kaplnke.JPG

 • Expozícia drevených hračiek R. Žilík.JPG

 • Expozícia čajový salónik.JPG

 • Expozícia farská knižnica 1.JPG

 • Expozícia farská knižnica 2.JPG

 • Expozícia Mojmírovský poklad 1.JPG

 • Expozícia Mojmírovský poklad 2.JPG

 • Expozícia pôvodných okenných prvkov.JPG

 • Expozícia slávne rody.JPG

 • Expozícia šikovné ruky z Mojmíroviec.JPG

 • Koncertná sála.JPG

 • RMM po rekonštrukcii čelný pohľad.JPG

 • RMM po rkonštrukcii.JPG

 • Vinárska expozícia sudy.JPG

 • Vinárska expozícia.JPG


 

Regionálne múzeum Mojmírovce - realizácia projektu

 • RMM rekonštrukcia 1.JPG

 • RMM rekonštrukcia 2.JPG

 • RMM rekonštrukcia 3.JPG

 • RMM rekonštrukcia 4.JPG

 • RMM rekonštrukcia 5.JPG

 • RMM rekonštrukcia 6.JPG

 • RMM rekonštrukcia 7.JPG

 • RMM rekonštrukcia strechy.JPG

 • RMM sadbové úpravy 1.JPG

 • RMM sadbové úpravy 2.JPG


 

Regionálne múzeum Mojmírovce

Regionálne múzeum Mojmírovce   

 

Investícia do vašej budúcnosti

 

         Obec Mojmírovce (ako prijímateľ finančnej pomoci) získala v októbri 2014 podpisom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ako poskytovateľom) č. Z2213012009101 finančné prostriedky na opravu národnej kultúrnej pamiatky s názvom Kúria s areálom (kúria, park, oplotenie), evidovanej v registri zápisov Ústredného zoznamu pamiatkového fondu  pod č. 11774/1-3. Objekt disponuje významnými architektonickými, urbanistickými a historickými hodnotami. Predstavuje typickú ukážku slovenskej klasicistickej vidieckej architektúry. Kúria nazývaná ako „Malý kaštieľ“ alebo „Aldobrandíniovská“ je úzko spätá s históriou  obce, históriou rodu Hunyadyovcov a ich vzťahu k talianskemu šľachtickému rodu Aldobrandíniovcov. Rekonštrukcia NKP bude finančne podporená z projektu s názvom Regionálne múzeum Mojmírovce, Operačný program: Regionálny operačný program, Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, Opatrenie 3.1. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok, kód výzvy ROP-3.1-2013/01. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program - www.ropka.sk, schválilo projekt s celkovými oprávnenými výdavkami v čiastke 2 444 219,48 EUR, z toho nenávratné finančné prostriedky sú vo výške 2 322 008,51 EUR. Projekt bude spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 85%, vo výške 10% zo štátneho rozpočtu SR s 5 % -tnou spoluúčasťou prijímateľa – obce Mojmírovce.

         Cieľom projektu je vytvorenie konkurencieschopnej pamäťovej a fondovej inštitúcie prostredníctvom obnovy predmetnej  NKP a rozšírenie činnosti Regionálneho múzea Mojmírovce. Špecifickým cieľom projektu je zachovanie kultúrneho dedičstva  obnovou významného pamiatkového  objektu, zvýšenie dostupnosti  a kvality služieb pamäťových  a fondových inštitúcií na regionálnej úrovni, posilnenie kultúrneho potenciálu regiónu vytvorením priestorov pre kultúrno – spoločenské aktivity, posilnenie kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu.

    V novembri 2014 sa začali aktivity projektu – verejné obstarávanie na stavebné práce. Ukončením administratívnej kontroly verejného obstarávania na stavebné práce Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v mesiaci máj 2015. V júni 2015 boli zahájené rekonštrukčné práce na stavbe NKP s predpokladaným ukončením stavebných prác v októbri 2015.


 

Regionálne múzeum Mojmírovce

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu


 
 
Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu


 
 
Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu


 
 
Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu


 
 
Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu


 
 
Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu


 
 
Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu


 
 
Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu


 
 
Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu


 
 
Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu


 
 
Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu


 
 
Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu


 
 

 

Projekt Bezpečná škola a verejné priestranstvá obce Mojmírovce

Kamera v škole

Kamera v škole

Kamera v škole

Kamera v škole

Kamera v škole

Kamera v škole


 
 
Kamera v škole

Kamera v škole

Kamera pri zbernom mieste

Kamera pri zbernom mieste

Kamera pri zbernom mieste

Kamera pri zbernom mieste


 
 
Kamera pri zbernom mieste

Kamera pri zbernom mieste

Kamera pri COOP Jednote

Kamera pri COOP Jednote

Kamera pri COOP Jednote

Kamera pri COOP Jednote


 
 
Kamera pri COOP Jednote

Kamera pri COOP Jednote


 

Projekt Bezpečné námestie

Kamery na námestí

Kamery na námestí

Kamery na námestí

Kamery na námestí

Kamery na námestí

Kamery na námestí


 
 
Kamery na námestí

Kamery na námestí

Kamery na námestí

Kamery na námestí


 

Uzavretie skládky odpadov

Informačná tabuľa o projekte

Informačná tabuľa o projekte

Miesto skládky na Vŕšku

Miesto skládky na Vŕšku

Miesto skládky na Vŕšku

Miesto skládky na Vŕšku


 
 
Pohľad na vyvážaný odpad

Pohľad na vyvážaný odpad

Pohľad na vyvážaný odpad

Pohľad na vyvážaný odpad

Pohľad na vyvážaný odpad

Pohľad na vyvážaný odpad


 
 
Uzavretie skládky odpadu

Uzavretie skládky odpadu

Práce na uzavretí skládky sú financované zo zdrojo

Práce na uzavretí skládky sú financované zo zdrojov EÚ

Pohľad na uzavretú skládku odpadov z ulice Na vŕšk

Pohľad na uzavretú skládku odpadov z ulice Na vŕšku


 
 
Budovanie ohrady okolo skládky

Budovanie ohrady okolo skládky

Budovanie ohrady okolo skládky

Budovanie ohrady okolo skládky


 

Revitalizácia verejných priestranstiev

Pohľad na dokončené námestetie z vtáčej perspektív

Pohľad na dokončené námestetie z vtáčej perspektívy
Autor: Ladislav Bakoš

Pohľad na dokončené námestetie z vtáčej perspektív

Pohľad na dokončené námestetie z vtáčej perspektívy
Autor: Ladislav Bakoš

Pohľad na dokončené námestetie z vtáčej perspektív

Pohľad na dokončené námestetie z vtáčej perspektívy
Autor: Ladislav Bakoš


 
 
Kostol sv. Ladislava na námestí

Kostol sv. Ladislava na námestí
Autor: Ladislav Bakoš

Autobusová zastávka

Autobusová zastávka
Autor: Archív obce

Autobusová zastávka

Autobusová zastávka
Autor: Archív obce


 
 
Pešia zóna

Pešia zóna
Autor: Archív obce

Pohľad na pešiu zónu z kostolnej veže

Pohľad na pešiu zónu z kostolnej veže
Autor: Archív obce

Cesta k zdravotnému stredisku

Cesta k zdravotnému stredisku
Autor: Archív obce


 
 
Posledná fáza prác - autobusová zastávka

Posledná fáza prác - autobusová zastávka
Autor: Archív obce

Vysadená zeleň

Vysadená zeleň
Autor: Archív obce

Trávnik po 1. kosení

Trávnik po 1. kosení
Autor: Archív obce


 
 
Trávnik pri kostole po 1. kosení

Trávnik pri kostole po 1. kosení
Autor: Archív obce

Pred reštauráciou

Pred reštauráciou

Pred reštauráciou

Pred reštauráciou


 
 
Nový chodník k autobusovej zastávke

Nový chodník k autobusovej zastávke

Výstavba novej autobusovej zastávky

Výstavba novej autobusovej zastávky

Výstavba novej autobusovej zastávky

Výstavba novej autobusovej zastávky


 
 
Výstavba novej autobusovej zastávky

Výstavba novej autobusovej zastávky

Budovanie zavlažovacieho systému

Budovanie zavlažovacieho systému

Budovanie zavlažovacieho systému

Budovanie zavlažovacieho systému


 
 
Budovanie zavlažovacieho systému

Budovanie zavlažovacieho systému

Budovanie zavlažovacieho systému

Budovanie zavlažovacieho systému

Montáž zavlažovacieho systému na námestí

Montáž zavlažovacieho systému na námestí


 
 
Práce na námestí denne sleduje aj starosta obce

Práce na námestí denne sleduje aj starosta obce

Zamestnanci OcÚ pri budovaní zavlažovacieho systém

Zamestnanci OcÚ pri budovaní zavlažovacieho systému

Zamestnanci OcÚ pri budovaní zavlažovacieho systém

Zamestnanci OcÚ pri budovaní zavlažovacieho systému


 
 
Prekládka telekomun.kábla pri autob. zastávke

Prekládka telekomun.kábla pri autob. zastávke

Chodník s novými stromami pred reštauráciou Bruder

Chodník s novými stromami pred reštauráciou Bruder

Silný vietor vyvrátil strom pred kostolom

Silný vietor vyvrátil strom pred kostolom


 
 
Silný vietor vyvrátil strom pred kostolom

Silný vietor vyvrátil strom pred kostolom

demontáž starého novinového stánku

demontáž starého novinového stánku

Námestie bude monitorované kamerovým systémom

Námestie bude monitorované kamerovým systémom


 
 
Námestie bude monitorované kamerovým systémom

Námestie bude monitorované kamerovým systémom

Námestie bude monitorované kamerovým systémom

Námestie bude monitorované kamerovým systémom

Výstavba parkoviska za zdravotným strediskom

Výstavba parkoviska za zdravotným strediskom


 
 
Výstavba parkoviska za zdravotným strediskom

Výstavba parkoviska za zdravotným strediskom

Výstavba cesty k zdravotnému stredisku

Výstavba cesty k zdravotnému stredisku

Výstavba cesty a parkovacích miest za kostolom

Výstavba cesty a parkovacích miest za kostolom


 
 
Výstavba cesty k zdravotnému stredisku

Výstavba cesty k zdravotnému stredisku

Chodník pri kostole

Chodník pri kostole

Cesta pred OcÚ a farou dokončená

Cesta pred OcÚ a farou dokončená


 
 
Výstavba chodníka pri budove OcÚ

Výstavba chodníka pri budove OcÚ

Ukladanie dlažby na ulici pred farou

Ukladanie dlažby na ulici pred farou

Práce za kostolom, kde pribudne nová cesta a miest

Práce za kostolom, kde pribudne nová cesta a miesta na parkovanie.


 
 
Výstavba cesty pokračuje

Výstavba cesty pokračuje

Pri budove OcÚ pribudnú nové parkovacie miesta pre

Pri budove OcÚ pribudnú nové parkovacie miesta pre klientov OcÚ

Výstavba obrubníka pri budove OcÚ

Výstavba obrubníka pri budove OcÚ


 
 
Materiál uskladnený pri budove OcÚ

Materiál uskladnený pri budove OcÚ

Novú podobu dostanú aj chodníky na námestí

Novú podobu dostanú aj chodníky na námestí

Novú podobu dostanú aj chodníky na námestí

Novú podobu dostanú aj chodníky na námestí


 
 
Demontáž ohrady pri OcÚ

Demontáž ohrady pri OcÚ

Takto vyzerala ohrada okolo budovy OcÚ pred demont

Takto vyzerala ohrada okolo budovy OcÚ pred demontážou

Stará vstupná brána do budovy OcÚ

Stará vstupná brána do budovy OcÚ


 
 
Demonáž brány pri OcÚ

Demonáž brány pri OcÚ

Stará cesta bude nahradená novou

Stará cesta bude nahradená novou

Začali sa práce pri prestavbe námestia

Začali sa práce pri prestavbe námestia


 
 
Začali sa práce pri prestavbe námestia

Začali sa práce pri prestavbe námestia


 

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

Webgis

Vážení občania v aplikácii sú pre vás dostupné tieto služby:
Súpisné čísla domov, ortomapa, katastrálna mapa, prvky na
meranie vzialeností atď..

Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce

PD pokračuje v tradícii poľnohospodárstva a roľníctva. Má vyspelú rastlinnú výrobu, živočíšnu výrobu, moderné mechanizmy, stredisko investičnej výstavby, plastikársky program, vlastný bitúnok a výrobu mäsových výrobkov. Zaujímavosťou je špeciálna rastlinná výroba, kde je zabezpečená produkcia jabĺk, broskýň, viniča a kvalitného vína

Vzdelávací inštitút COOP, a.s.

Zariadenie situované v historickom parku poskytuje ubytovacie, stravovacie a vzdelávacie služby.

Moderný podnik, ktorý vznikol v roku 1993 na zelenej lúke. Produkuje certifikované mäsové výrobky vyrábané špeciálnymi technológiami.

Penzion Bruder

Penzión Bruder je situovaný v obci Mojmírovce, má výhodnú polohu na hlavnom námestí. Penzión tvorí hostinec a reštaurácia na prízemí, spoločenská miestnosť, fajčiarska miestnosť a terasa a ubytovacie priestory na poschodí.

CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o.

Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v srdci obce Mojmírovce, spádovej obce okolitých obcí podľa ktorých dostal svoje pomenovanie CEDRON SENIOR V zariadení poskytujeme sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Šardice

Naša družobná obec Csömör v Maďarskej republike

V roku 2002 bola podpísaná zmluva o spolupráci obcí Mojmírovce a Csömör. Od tej doby sa partnerstvo našej obce s touto maďarskou obcou rozvíja veľmi intenzívne, vrátane inštitúcií v obci, ako sú Slovenská národnostná samospráva a ľudový tanečný spolok Furmicska.

Po nemecky Wartberg an der Krems je obec v Rakúsku v spolkovej krajine Horné Rakúsko v okrese Kirchdorf an der Krems. Veľkosťou je porovnateľná našej obci.

webygroup

Deutch version
English version
Magyar verzió
Úvodná stránka