Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rozvojové projekty

„Obstaranie 12 bytových jednotiek v Polyfunkčnom dome“

             V roku 2017 odkúpila Obec Mojmírovce od predávajúceho S.F.H., s.r.o., Gúgska 13B, 940 01 Nové Zámky  12  nájomných bytov bežného štandardu  v Polyfunkčnom dome na Hlavnej ulici č. 943 v Mojmírovciach.

         Celkové náklady na obstaranie bytov boli vyčíslené vo výške 538 581,68 €. Obstaranie bytových jednotiek bolo spolufinancované z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky  vo výške  188 500,- €, v rámci Programu rozvoja bývania a z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 350 070,- €, zostávajúca čiastka vo výške 11,68,- € bola uhradená z vlastných zdrojov obce.

 

 


 

Polyfunkčný dom - 12 bytových jednotiek

logo

logo

polyfunkčný dom - 12 bytových jednotiek

polyfunkčný dom - 12 bytových jednotiek

informačná tabuľka

informačná tabuľka


 
 

 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci

Investícia do vašej budúcnosti

 

         V júni 2015 sa začala v obci Mojmírovce rozsiahla rekonštrukcia verejného osvetlenia prostredníctvom projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Mojmírovce“, ktorá bola dokončená v mesiaci apríl 2016. Dôvodom rekonštrukcie bol nevyhovujúci stav existujúcich svietidiel ako aj rozvádzačov (priemerný vek svietidiel sa odhaduje na viac ako 15 rokov). Existujúce zdroje  (sodíkové výbojky, žiarivky), nevyhovujúce požiadavkám na úsporné a enviromentálne prijateľné zdroje, nahradili najlepšie dostupné technológie na báze LED a vzhľadom na havarijný stav boli vymenené aj rozvádzače verejného osvetlenia. Bolo vymenených 241 svietidiel s doplnením o nové svetelné miesta na betónových stožiaroch v počte 296 ks. Riadiaca jednotka  RVO zabezpečí, že osvetlenie bude efektívne využité počas celého roka. Týmito opatreniami boli vyriešené všetky súčasné problémy obce súvisiace s verejným osvetlením – vysoká energetická náročnosť, nedostatočná intenzita osvetlenia verejných priestranstiev, vysoká poruchovosť a nespoľahlivosť, nižšia bezpečnosť na verejných priestranstvách. Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie spoľahlivosti a kvality verejného osvetlenia v obci, zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní energie. Projekt je finančne podporený zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačného programu: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os: 2. Energetika, Opatrenie 2.2. Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, kód výzvy KaHR-22VS-1501, vyhlásenej  Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre OP KaHR  - www.mhsr.sk, odkaz na OP KaHR: http://www.mhsr.sk/kahr-22vs-1501, na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom Ministerstvom hospodárstva SR a prijímateľom Obcou Mojmírovce so sídlom Námestie sv. Ladislava 931/7 Mojmírovce.  Zhotoviteľom diela je na základe zmluvy o dielo spoločnosť ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampová 5, Košice. Celkové náklady projektu sú vyčíslené v čiastke 654 314,22 €,  z toho poskytnutý nenávratný finančný príspevok je 505 609,98€, zostávajúca časť výdavkov bola financovaná z rozpočtu obce a návratných úverových prostriedkov.

  

 

Autor: Ing. Viera Lázniková

Foto: archív obce

OP Konkurencieschopnosť.png


 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Mojmírovce

Veľkoplošna tabula o projekte-Rekonštrukcia VO

Veľkoplošna tabula o projekte-Rekonštrukcia VO

Výmena elektrickej rozvodovej skrine

Výmena elektrickej rozvodovej skrine

Výmena elektrickej rozvodovej skrine

Výmena elektrickej rozvodovej skrine


 
 
Výmena elektrickej rozvodovej skrine

Výmena elektrickej rozvodovej skrine

Osvetlenie pred rekonštrukciou Štvrtý rad

Osvetlenie pred rekonštrukciou Štvrtý rad

Osvetlenie po rekonštrukcii Štvrtý rad

Osvetlenie po rekonštrukcii Štvrtý rad


 
 
Osvetlenie pred rekonštrukciou ul. Na rybníku

Osvetlenie pred rekonštrukciou ul. Na rybníku

Osvetlenie po rekonštrukcii ul. Na rybníku

Osvetlenie po rekonštrukcii ul. Na rybníku

Osvetlenie pred rekonštrukciou križovatka Hlavná u

Osvetlenie pred rekonštrukciou križovatka Hlavná ul. Školská a Štúrova ul.


 
 
Osvetlenie pred rekonštrukciou pošta

Osvetlenie pred rekonštrukciou pošta

Osvetlenie pred rekonštrukciou Prenosilova ul. od

Osvetlenie pred rekonštrukciou Prenosilova ul. od Dolinskej ul.

Osvetlenie pred rekonštrukciou Prenosilova ul.

Osvetlenie pred rekonštrukciou Prenosilova ul.


 
 
Osvetlenie pred rekonštrukciou Šalgovská ul.

Osvetlenie pred rekonštrukciou Šalgovská ul.

Osvetlenie pred rekonštrukciou Školská ul.

Osvetlenie pred rekonštrukciou Školská ul.

Osvetlenie pred rekonštrukciou

Osvetlenie pred rekonštrukciou


 
 
Detail nového svietidla na báze LED

Detail nového svietidla na báze LED

Práce na plošine

Práce na plošine

Pred osadením svietidla Kesovská ulica

Pred osadením svietidla Kesovská ulica


 
 
Rekonštrukcia VO počas prác Diskont

Rekonštrukcia VO počas prác Diskont

Rekonštrukcia VO počas prác Kesovská ulica

Rekonštrukcia VO počas prác Kesovská ulica


 

Regionálne múzeum Mojmírovce - ukončenie

„Investícia do vašej budúcnosti

 

Ukončenie projektu s názvom Regionálne múzeum Mojmírovce

 

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Kúria – Malý kaštieľ sa uskutočnila v rámci projektu s názvom „Regionálne múzeum Mojmírovce“, ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou, z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja,  www.ropka.sk. Aktivity projektu boli ukončené k 31.10.2015. Oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 2 423 tis. EUR, financované  z EÚ vo výške 85% a zo ŠR vo výške 10%. Skutočné náklady projektu financované z EÚ boli vyčíslené v celkovom objeme 2 324 tis. EUR.

Prevádzka Regionálneho múzea bola slávnostne zahájená odbornou verejnosťou 29.4.2016. V objekte sa nachádzajú stále ako aj dočasné expozície, ktoré majú návštevníkom priblížiť históriu nielen Mojmíroviec, ale aj celého regiónu. Realizáciou projektu bol naplnený hlavný  cieľ projektu a to vytvorenie konkurencieschopnej pamäťovej a fondovej inštitúcie prostredníctvom obnovy NKP s areálom a rozšírenie činnosti Regionálneho múzea Mojmírovce.  Aktivity múzea zabezpečia naplnenie špecifických cieľov projektu: t.j. zachovanie kultúrneho dedičstva obnovou významného pamiatkového objektu, zvýšenie dostupnosti a kvality služieb pamäťových a fondových inštitúcií na regionálnej úrovni, posilnenie kultúrneho potenciálu regiónu vytvorením priestorov pre kultúrno – spoločenské aktivity, posilnenie kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu.


 
 • Expozícia Ateliér pri kaplnke.JPG

 • Expozícia drevených hračiek R. Žilík.JPG

 • Expozícia čajový salónik.JPG

 • Expozícia farská knižnica 1.JPG

 • Expozícia farská knižnica 2.JPG

 • Expozícia Mojmírovský poklad 1.JPG

 • Expozícia Mojmírovský poklad 2.JPG

 • Expozícia pôvodných okenných prvkov.JPG

 • Expozícia slávne rody.JPG

 • Expozícia šikovné ruky z Mojmíroviec.JPG

 • Koncertná sála.JPG

 • RMM po rekonštrukcii čelný pohľad.JPG

 • RMM po rkonštrukcii.JPG

 • Vinárska expozícia sudy.JPG

 • Vinárska expozícia.JPG


 

Regionálne múzeum Mojmírovce - realizácia projektu

 • RMM rekonštrukcia 1.JPG

 • RMM rekonštrukcia 2.JPG

 • RMM rekonštrukcia 3.JPG

 • RMM rekonštrukcia 4.JPG

 • RMM rekonštrukcia 5.JPG

 • RMM rekonštrukcia 6.JPG

 • RMM rekonštrukcia 7.JPG

 • RMM rekonštrukcia strechy.JPG

 • RMM sadbové úpravy 1.JPG

 • RMM sadbové úpravy 2.JPG


 

Regionálne múzeum Mojmírovce

Regionálne múzeum Mojmírovce   

 

Investícia do vašej budúcnosti

 

         Obec Mojmírovce (ako prijímateľ finančnej pomoci) získala v októbri 2014 podpisom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ako poskytovateľom) č. Z2213012009101 finančné prostriedky na opravu národnej kultúrnej pamiatky s názvom Kúria s areálom (kúria, park, oplotenie), evidovanej v registri zápisov Ústredného zoznamu pamiatkového fondu  pod č. 11774/1-3. Objekt disponuje významnými architektonickými, urbanistickými a historickými hodnotami. Predstavuje typickú ukážku slovenskej klasicistickej vidieckej architektúry. Kúria nazývaná ako „Malý kaštieľ“ alebo „Aldobrandíniovská“ je úzko spätá s históriou  obce, históriou rodu Hunyadyovcov a ich vzťahu k talianskemu šľachtickému rodu Aldobrandíniovcov. Rekonštrukcia NKP bude finančne podporená z projektu s názvom Regionálne múzeum Mojmírovce, Operačný program: Regionálny operačný program, Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, Opatrenie 3.1. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok, kód výzvy ROP-3.1-2013/01. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program - www.ropka.sk, schválilo projekt s celkovými oprávnenými výdavkami v čiastke 2 444 219,48 EUR, z toho nenávratné finančné prostriedky sú vo výške 2 322 008,51 EUR. Projekt bude spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 85%, vo výške 10% zo štátneho rozpočtu SR s 5 % -tnou spoluúčasťou prijímateľa – obce Mojmírovce.

         Cieľom projektu je vytvorenie konkurencieschopnej pamäťovej a fondovej inštitúcie prostredníctvom obnovy predmetnej  NKP a rozšírenie činnosti Regionálneho múzea Mojmírovce. Špecifickým cieľom projektu je zachovanie kultúrneho dedičstva  obnovou významného pamiatkového  objektu, zvýšenie dostupnosti  a kvality služieb pamäťových  a fondových inštitúcií na regionálnej úrovni, posilnenie kultúrneho potenciálu regiónu vytvorením priestorov pre kultúrno – spoločenské aktivity, posilnenie kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu.

    V novembri 2014 sa začali aktivity projektu – verejné obstarávanie na stavebné práce. Ukončením administratívnej kontroly verejného obstarávania na stavebné práce Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v mesiaci máj 2015. V júni 2015 boli zahájené rekonštrukčné práce na stavbe NKP s predpokladaným ukončením stavebných prác v októbri 2015.


 

Regionálne múzeum Mojmírovce

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu


 
 
Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu


 
 
Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu


 
 
Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu


 
 
Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu


 
 
Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu


 
 
Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu


 
 
Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu


 
 
Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu


 
 
Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu

Malý kaštieľ pred realizáciou projektu


 
 

 
Položky 1-30 z 36

Projekt Bezpečná škola a verejné priestranstvá obce Mojmírovce

Kamera v škole

Kamera v škole

Kamera v škole

Kamera v škole

Kamera v škole

Kamera v škole


 
 
Kamera v škole

Kamera v škole

Kamera pri zbernom mieste

Kamera pri zbernom mieste

Kamera pri zbernom mieste

Kamera pri zbernom mieste


 
 
Kamera pri zbernom mieste

Kamera pri zbernom mieste

Kamera pri COOP Jednote

Kamera pri COOP Jednote

Kamera pri COOP Jednote

Kamera pri COOP Jednote


 
 
Kamera pri COOP Jednote

Kamera pri COOP Jednote


 

Ďalšie fotogalérie


dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Dejinám našej obce a regiónu bol venovaný dôstojný kultúrny stánok v podobe nedávno zrenovovaného Letohrádku kniežaťa Aldobrandiniho ("malý kaštieľ"), v ktorom sa v súčasnosti nachádzajú priestory Regionálneho múzea Mojmírovce.

Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce

PD pokračuje v tradícii poľnohospodárstva a roľníctva. Má vyspelú rastlinnú výrobu, živočíšnu výrobu, moderné mechanizmy, stredisko investičnej výstavby, plastikársky program, vlastný bitúnok a výrobu mäsových výrobkov. Zaujímavosťou je špeciálna rastlinná výroba, kde je zabezpečená produkcia jabĺk, broskýň, viniča a kvalitného vína

Vzdelávací inštitút COOP, a.s.

Zariadenie situované v historickom parku poskytuje ubytovacie, stravovacie a vzdelávacie služby.

Moderný podnik, ktorý vznikol v roku 1993 na zelenej lúke. Produkuje certifikované mäsové výrobky vyrábané špeciálnymi technológiami.

Penzion Bruder

Penzión Bruder je situovaný v obci Mojmírovce, má výhodnú polohu na hlavnom námestí. Penzión tvorí hostinec a reštaurácia na prízemí, spoločenská miestnosť, fajčiarska miestnosť a terasa a ubytovacie priestory na poschodí.

CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o.

Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v srdci obce Mojmírovce, spádovej obce okolitých obcí podľa ktorých dostal svoje pomenovanie CEDRON SENIOR V zariadení poskytujeme sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Šardice

Naša družobná obec Csömör v Maďarskej republike

V roku 2002 bola podpísaná zmluva o spolupráci obcí Mojmírovce a Csömör. Od tej doby sa partnerstvo našej obce s touto maďarskou obcou rozvíja veľmi intenzívne, vrátane inštitúcií v obci, ako sú Slovenská národnostná samospráva a ľudový tanečný spolok Furmicska.

Po nemecky Wartberg an der Krems je obec v Rakúsku v spolkovej krajine Horné Rakúsko v okrese Kirchdorf an der Krems. Veľkosťou je porovnateľná našej obci.

Webgis

Vážení občania v aplikácii sú pre vás dostupné tieto služby:
Súpisné čísla domov, ortomapa, katastrálna mapa, prvky na
meranie vzialeností atď..

webygroup

Deutch version
English version
Magyar verzió
Úvodná stránka