Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pracovné príležitosti pre nás

Obec Mojmírovce bola úspešná pri podávaní žiadosti o nenávratné finančné prostriedky v rámci  Výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01,  Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia,  Prioritná os: 2. Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie:  2.2. Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity  projektu  s názvom „Pracovné príležitosti pre nás“. Cieľom projektu je zvýšiť zamestnanosť obyvateľov obce Mojmírovce z radov marginalizovaných rómskych komunít a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, pod dohľadom  Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorá je ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO) webová stránka www.iazasi.gov.sk, zodpovedná za  plnenie úloh riadiaceho orgánu  MPSVaR SR v rámci implementácie projektov, webová stránka www.esf.gov.sk.

 

V nadväznosti  na uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 346/2014-IZ-4.O/V  dňa 24.10.2014, účinnú od 30.10.2014, medzi Obcou Mojmírovce a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, boli od novembra 2014 na obecnom úrade vytvorené nové pracovné miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných rómskych skupín. Na oddelenie údržby majetku a verenej zelene pribudli dvaja pracovníci z marginalizovanej rómskej komunity. Ich práca sa zameria na pomoc pri triedení odpadu na zbernom mieste pri Žigobare, na skládke drevného a zeleného odpadu pri čističke odpadových vôd, udržiavanie  verejnej zelene a čistoty verejných priestorov ako aj iné pomocné práce spojené s údržbou majetku obce. Na obecnom úrade pribudne od januára 2015 ako novinka miesto prvého kontaktu, s vytvorením nového pracovného miesta, obsadené uchádzačom na základe výberového konania zo skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.  Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú sumu maximálnu sumu 25 369,45 €, nenávratný finančný príspevok predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít maximálne do výšky 24 100,98 €, vlastné zdroje obce predstavujú 5% z celkových oprávnených výdavkov. Aktivity projektu končia   31.12. 2015.

 

Autor: Ing. Viera Lázniková


 

Na Obecnom úrade v Mojmírovciach je od 2.3.2015 otvorené novovytvorené pracovisko - Miesto prvého kontaktu, za účelom rýchlejšieho vybavenia klienta. Na novovytvorené pracovné miesto bola vďaka finančnej podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, v projekte Pracovné príležitosti pre nás prijatá nová pracovníčka z cieľovej skupiny projektu p. Mária Kukanová. 


 

Pracovné príležitosti pre nás

Miesto prvého kontaktu Mojmírovce

Miesto prvého kontaktu Mojmírovce

Miesto prvého kontaktu Mojmírovce

Miesto prvého kontaktu Mojmírovce

Pracovníci na zbernom mieste

Pracovníci na zbernom mieste


 
 
Pracovníci na zbernom mieste

Pracovníci na zbernom mieste

Pracovníci na zbernom mieste

Pracovníci na zbernom mieste

Pracovníci na zbernom mieste

Pracovníci na zbernom mieste


 
 
Pracovníci na zbernom mieste

Pracovníci na zbernom mieste


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Dejinám našej obce a regiónu bol venovaný dôstojný kultúrny stánok v podobe nedávno zrenovovaného Letohrádku kniežaťa Aldobrandiniho ("malý kaštieľ"), v ktorom sa v súčasnosti nachádzajú priestory Regionálneho múzea Mojmírovce.

Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce

PD pokračuje v tradícii poľnohospodárstva a roľníctva. Má vyspelú rastlinnú výrobu, živočíšnu výrobu, moderné mechanizmy, stredisko investičnej výstavby, plastikársky program, vlastný bitúnok a výrobu mäsových výrobkov. Zaujímavosťou je špeciálna rastlinná výroba, kde je zabezpečená produkcia jabĺk, broskýň, viniča a kvalitného vína

Vzdelávací inštitút COOP, a.s.

Zariadenie situované v historickom parku poskytuje ubytovacie, stravovacie a vzdelávacie služby.

Moderný podnik, ktorý vznikol v roku 1993 na zelenej lúke. Produkuje certifikované mäsové výrobky vyrábané špeciálnymi technológiami.

Penzion Bruder

Penzión Bruder je situovaný v obci Mojmírovce, má výhodnú polohu na hlavnom námestí. Penzión tvorí hostinec a reštaurácia na prízemí, spoločenská miestnosť, fajčiarska miestnosť a terasa a ubytovacie priestory na poschodí.

CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o.

Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v srdci obce Mojmírovce, spádovej obce okolitých obcí podľa ktorých dostal svoje pomenovanie CEDRON SENIOR V zariadení poskytujeme sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Šardice

Naša družobná obec Csömör v Maďarskej republike

V roku 2002 bola podpísaná zmluva o spolupráci obcí Mojmírovce a Csömör. Od tej doby sa partnerstvo našej obce s touto maďarskou obcou rozvíja veľmi intenzívne, vrátane inštitúcií v obci, ako sú Slovenská národnostná samospráva a ľudový tanečný spolok Furmicska.

Po nemecky Wartberg an der Krems je obec v Rakúsku v spolkovej krajine Horné Rakúsko v okrese Kirchdorf an der Krems. Veľkosťou je porovnateľná našej obci.

Webgis

Vážení občania v aplikácii sú pre vás dostupné tieto služby:
Súpisné čísla domov, ortomapa, katastrálna mapa, prvky na
meranie vzialeností atď..

webygroup

Deutch version
English version
Magyar verzió
Úvodná stránka