Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Odpadové hospodárstvo

 

Podrobný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Mojmírovce

 

Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania KO a jeho zložiek

 

ZKO, DSO a OO vznikajúci na území obce je zneškodňovaný na skládke NNO Rišňovce – Rumanová.

BRO vznikajúce na území obce sú zhodnocované na kompostárni vo Výčapoch – Opatovciach.

Jednotlivé zložky KO z triedeného zberu sú prepravované na dotrieďovacie zariadenie v Lužiankach.

Pôvodca komunálnych odpadov ukladá odpad len do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu odpadov v obci.

Pôvodca komunálnych odpadov je povinný triediť zložky z komunálnych odpadov.

Počet a druh zberných nádob pre odvoz ZKO, ktorého pôvodcom sú právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia určí majiteľ alebo správca objektu po dohode s pracovníkom Obecného úradu v Mojmírovciach podľa očakávaného množstva a frekvencie jeho odvozu. Ak obec kontrolou vykonanou u pôvodcu, alebo držiteľa odpadu zistí, že vzhľadom na množstvo ním produkovaných odpadov počet zberných nádob nestačí, môže mu nariadiť používanie ďalšej (resp. väčšej) zbernej nádoby, prípadne zmenu frekvencie vývozu.

Majitelia objektov alebo správcovia sú povinní určiť miesto pre zberné nádoby tak, aby bolo možné bez časových strát a zvláštnych ťažkostí vyprázdniť nádoby, ak nebolo zástupcami obce Mojmírovce stanovené inak.

Právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, musí mať v spolupráci s obcou Mojmírovce zbernú nádobu – kontajner označenú názvom firmy a frekvenciou vývozu.

Pri zriaďovaní a projektovaní stanovíšť zberných nádob treba hlavne dbať na to, aby:

 • boli dodržané hygienické a estetické zásady,
 • vzdialenosť stanovišťa zberných nádob od miesta nakládky nebola, pokiaľ je to možné, väčšia ako 10 m,
 • bol k nim bezpečný a dostatočne priestranný prístup,
 • boli na úrovni prístupovej komunikácie,
 • zberné nádoby neboli umiestňované na chodníkoch, parkoviskách, vozovke,
 • nádoby boli uložené na spevnenom podklade, prípadne chránené múrikom, zeleňou,
 • bol čo najmenej rušený vzhľad okolia,
 • zberné nádoby neboli umiestnené priamo pod oknami budov, alebo v blízkosti ihrísk.

Za odpad umiestnený v zbernej nádobe resp. v zbernom vreci je zodpovedný do doby odvozu majiteľ – správca objektu, obytného domu, prevádzky t. j. pôvodca odpadu.

Majiteľ alebo správca objektu je povinný postarať sa o to, aby boli odpady v zberných nádobách a zberných vreciach riadne pripravené na odvoz, t. j. aby boli riadnym spôsobom uložené v zberných nádobách a bol umožnený prístup k zberným nádobám.

Do nádob nie je dovolené ukladať odpady, ktoré nemajú povahu komunálnych odpadov. Ďalej nie je dovolené do nádob sypať horúci popol, škváru a zalievať ich vodou, odpady spaľovať, ukladať odpady mimo nádoby alebo používať zberné nádoby na iné účely.

 

Intervaly vývozov

 

Vývoz KO a jeho zložiek je v obci Mojmírovce realizovaný podľa harmonogramu vývozu, ktorý je súčasťou zmluvy s vývozcom KO. Harmonogram je každoročne zverejňovaný na úradných tabuliach, internetovej stránke obce, v obecnom časopise a je prístupný na OcÚ v Mojmírovciach.

Interval vývozov zberných nádob na ZKO je určený nasledovne :

 1. pre rodinné domy a bytové domy – 1 x za 14 dní,
 2. pre FO – podnikateľov a PO – v závislosti na produkcii odpadu podľa dohody s obcou.

V sporných prípadoch ohľadom intervalov vývozu rozhoduje po preverení skutočného stavu poverený pracovník obce.

Nádoby na triedený zber z domácností – na papier, plasty, kovy a BRKO sú vyvážané podľa harmonogramu vývozu, ktorý je súčasťou zmluvy s vývozcom KO.

Nádoby na triedený zber – papiera, skla, plastov, kovového šrotu, textilu, jedlých olejov a bioodpadu, ktoré sú poplatníkom k dispozícii v zberovom dvore na ulici Pri Hliníku sa vyvážajú podľa ich naplnenosti, ktorú sleduje poverený pracovník obce.

MSN sa vyvážajú podľa ich naplnenosti, ktorú sleduje poverený pracovník obce.

Vývoz DSO zo zberového miesta na ulici Pri Hliníku podľa potreby zabezpečuje poverený pracovník obce.

Drvenie a vývoz BRO zo zberného dvora na ulici Pri Hliníku zabezpečuje obec podľa potreby minimálne však 2 x ročne.

 

Drobné stavebné odpady

 

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Pôvodca alebo držiteľ DSO je povinný odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky (napr. betón, železobetón, tehla, asfalt, keramika, kovy, zemina a pod.) a tieto zhodnotiť opätovným použitím.

Ak nie je možné DSO znovu použiť, pôvodca je povinný ho zhromaždiť bezpečným spôsobom do doby zneškodnenia na mieste, kde nedôjde k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia alebo ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí, prípadne ho na vlastné náklady odviesť na zberný dvor.

Zhromažďovať DSO na verejnom priestranstve je možné výlučne so súhlasom a za podmienok stanovených obcou Mojmírovce .

Dopravenie DSO na zberný dvor si zabezpečí pôvodca DSO.

DSO je následne zneškodňovaný na skládke odpadov Rišňovce – Rumanová.

Iné nakladanie s DSO je zakázané, najmä jeho ukladanie do zberných nádob, určených pre zber KO, alebo jeho uloženie na iné miesto, ako tu uvedené a tým zakladanie nepovolenej skládky odpadu.

Ak bežné udržiavacie či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická osoba - podnikateľ alebo fyzická osoba - podnikateľ nejde o DSO, ale o stavebný odpad, ktorého pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva.

 

Triedený zber komunálneho odpadu

 

Triedený zber je súčasťou systému nakladania s komunálnymi odpadmi na území obce Mojmírovce.

Pôvodcovia a držitelia KO sú povinní do určených zberných nádob a zberných vriec zbierať oddelene odpad vytriedený na jednotlivé zložky.

Na území obce Mojmírovce je zavedený Triedený zber komunálneho odpadu pre nasledovné zložky KO:

 1. odpady z papiera a lepenky:
 • patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal, viacvrstvové kombinované obaly (tetrapacky) od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod., 
 • nepatria sem: voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier, viacvrstvové kombinované materiály (tetrapacky), plastové obaly a pod.,
 1. odpady zo skla:
 • patria sem: fľaše, nádoby, obaly a premety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.,
 • nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami).
 1. odpady z kovu vrátane kovových obalov:
 • patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečka, hliníkové obaly, kovové viečka, klince, sponky, spinky, špendlíky, kovové rúrky, staré kľúče, zámky, konzervy (z hotových jedál, paštét, kompótov, krmiva pre zvieratá), oceľové plechovky z nápojov, ventily, kovové obaly z potravín,(konzervy a plechovky je potrebné pred odovzdaním zbaviť zvyškov jedál a vypláchnuť)
 • nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami,
 1. odpady z plastu:
 • patria sem: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky z jogurtov, rôzne plastové nádobky, a hračky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok, poháriky z automatov, penový polystyrén.
 • nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály (tetrapacky), hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.
 1. textil a šatstvo:
 • patria sem: čisté prikrývky, deky, posteľná bielizeň, všetky druhy odevov, doplnky k oblečeniu.
 1. humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami:
 • nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu,
 • nespotrebované lieky je potrebné odovzdať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
 1. biologicky rozložiteľný komunálny odpad:
 • medzi BRKO patrí:
 • BRO zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený BRO,
 • BRKRO (okrem kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľov kuchýň),
 • jedlé oleje a tuky.
 • kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, burina, piliny, hobliny, drevná štiepka, zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zbytky jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, použitá papierová vreckovka a servítok, škrupinka z orecha a vajca, usadenina z kávy, čajové vrecko, vata, vlasy, chlpy, drevný popol a pod.

 

Systém zberu uvedených zložiek KO je nasledovný:

 1. papier a lepenka a obaly z papiera a lepenky – zbierajú sa do farebných modrých nádob umiestnených v domácnostiach podľa harmonogramu a tiež donáškovým spôsobom do zberných nádob umiestnených na zbernom mieste,
 2. sklo a sklenené obaly – sa zbierajú 1 x mesačne, každú prvú stredu v mesiaci, pracovníkmi OcÚ, resp. do zberných nádob  umiestnených na zbernom mieste,
 3. kovy a kovové obaly – zbierajú sa do farebných žltých nádob umiestnených v domácnostiach podľa harmonogramu spolu s odpadmi z plastov, resp. do zberných nádob  umiestnených na zbernom mieste,
 4. plasty a plastové obaly – zbierajú sa do farebných žltých nádob umiestnených v domácnostiach podľa harmonogramu a tiež donáškovým spôsobom do zberných nádob umiestnených na zbernom mieste,
 5. viacvrstvové obaly - zbierajú sa do farebných modrých nádob umiestnených v domácnostiach podľa harmonogramu spolu s odpadmi z papiera a lepenky, resp. do zberných nádob  umiestnených na zbernom mieste,
 6. textil a šatstvo - zbiera sa donáškovým spôsobom do zberných nádob umiestnených na zbernom mieste,
 7. jedlé oleje - zbierajú sa donáškovým spôsobom do nádob umiestnených na zbernom dvore na ulici Pri Hliníku,
 8. biologicky rozložiteľný komunálny odpad - BRKO z domácností sa zbierajú do farebných hnedých nádob umiestnených v domácnostiach a vyvážajú sa podľa vopred dohodnutého harmonogramu na kompostáreň vo Výčapoch-Opatovciach,
 9. biologicky rozložiteľný odpad - preprava BRO zo záhrad, parkov a verejných priestranstiev (konáre, korene, kríky, viničné prútie a pod) sa zabezpečuje 2 x ročne cestou zmluvného partnera na kompostáreň vo Výčapoch-Opatovciach. Zhromažďovanie je realizované na zbernom mieste určenom obcou do vopred pristavených veľkokapacitných kontajnerov.

 

Ak ide o odpady z obalov, podmienky pre zabezpečenie ich zberu a zhodnotenia/ recyklácie si vopred s obcou a v písomnej forme dohodne osoba, ktorá plní alebo ktorá pre iných zabezpečuje plnenie povinností podľa platného zákona o obaloch (tzv. povinné osoby a oprávnené organizácie podľa zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch). Pre takéto osoby sú záväzné údaje o celkových množstvách a zložení odpadov z obalov a ich podiele na vytriedených zložkách komunálnych odpadov, uvedené v programe odpadového hospodárstva obce.

 

Systém zberu oddelene vytriedeného odpadu z domácností s obsahom škodlivín

 

Odpady s obsahom škodlivín nepatria do nádob na zber ZKO, oddelene zbieraný  zložiek komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady.

Pôvodca odpadu je povinný oddelene zbierať zložky komunálneho odpadu s nebezpečnými vlastnosťami.

Držitelia oddelene vytriedeného odpadu z domácností s obsahom škodlivín odovzdajú po vytriedení jednotlivé zložky na mieste na to určenom obcou.

 • Použité batérie a akumulátory:
 • na území obce Mojmírovce je vytvorený systém zberu minimálne 2 x do roka zmluvne dohodnutou právnickou osobou oprávnenou na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Termíny zberu sú zverejňované miestne obvyklým spôsobom.
 • použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať aj na zbernom mieste použitých prenosných batérií a akumulátorov.
 • je zakázané odovzdávať použité batérie a akumulátory iným subjektom napr. pouličným výkupcom.
 • Odpadové motorové a mazacie oleje:
 • na území obce Mojmírovce je vytvorený systém zberu minimálne 2 x do roka zmluvne dohodnutou právnickou osobou oprávnenou na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Termíny zberu sú zverejňované miestne obvyklým spôsobom.
 • obec zabezpečuje zber, prepravu, zhodnocovanie a likvidáciu len tých odpadových motorových a mazacích olejov, ktoré sú súčasťou komunálneho odpadu (nie z podnikateľskej činnosti).
 • Farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady:
 • patria sem: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami.
 • na území obce Mojmírovce je vytvorený systém zberu 2x do roka zmluvne dohodnutou právnickou osobou oprávnenou na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Termíny zberu sú zverejňované miestne obvyklým spôsobom.
 • Elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel:
 • patria sem: televízory, rádiá, počítačová a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskman, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia, lineárna žiarivka, kompaktná žiarivka, svietidlá voľne umiestnené alebo napevno zabudované, vreckové a prenosné akumulátorové svietidlá, LED svetelné zdroje a pod.,
 • nepatria sem: motorčeky na garážové brány, elektrické ovládanie žalúzií, plynové variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, vírivky, svetelné reklamy, svetelná signalizácia, dekoratívne prvky a pod.,
 • Obec Mojmírovce má uzatvorenú zmluvu s oprávnenou osobou vykonávajúcou na území obce zber elektroodpadu. Termíny zberu sú zverejňované miestne obvyklým spôsobom,
 • Odovzdávať elektroodpad z domácností iným subjektom napr. pouličným výkupcom je zakázané.
 • Zakazuje sa rozoberať či inak zasahovať do elektroodpadu pred jeho odovzdaním osobe oprávnenej na prípravu na opätovné použitie elektroodpadu alebo spracovateľovi elektroodpadu,
 • Iné nakladanie s nebezpečným odpadom napr. vhadzovanie do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností je zakázané.

 

Objemný odpad

 

Zber objemných odpadov sa vykonáva do kontajnerov,  ktoré sú pre občanov obce Mojmírovce - fyzické osoby k dispozícii na zbernom dvore na ulici Pri Hliníku počas prevádzkových hodín.

Jedná sa o komunálny odpad, ktorý svojou veľkosťou nevojde do bežne používanej nádoby na zmesový komunálny odpad. Sú to najmä nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, podlahové krytiny, guma, molitan a pod..

Poverený pracovník obce na zbernom dvore na ulici Pri Hliníku je oprávnený prevziať objemný odpad v množstve maximálne 150 kg na osobu a rok, len ak pôvodca odpadu predloží preukaz totožnosti a podpísaný a opečiatkovaný lístok, ktorý pôvodca odpadu získa na OcÚ po uhradení poplatku za KO na príslušný rok.

Zakazuje sa ukladať objemný odpad vedľa nádob na zber komunálnych odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov, resp. na iné miesta na verejnom priestranstve.

 

Zberný dvor

 

Zberný dvor obce Mojmírovce je jednou zo súčastí nakladania s KO a DSO v obci. Slúži občanom obce Mojmírovce – fyzickým osobám na odovzdávanie zložiek komunálneho odpadu pochádzajúce z obce Mojmírovce.

Podľa platného nariadenia na je území obce Mojmírovce zavedený separovaný zber komunálneho odpadu, ktorého zložky môžu občania Mojmíroviec vyvážať na zberné miesto na ulici Pri Hliníku každú sobotu od 8.00 do 12.00 hod.

Na zberný dvor obce Mojmírovce nepatrí odpad vznikajúci pri výkone činností tvoriaci predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ak sa právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ nedohodol s obcou na odovzdávaní odpadu za úhradu.

Pri odovzdávaní odpadu na zbernom dvore na ulici Pri Hliníku je pôvodca odovzdávajúci odpad povinný preukázať sa dokladom totožnosti alebo iným dokladom preukazujúcim miesto vzniku odpadu.

Pôvodcovia odpadu sú pri odovzdávaní odpadu povinní riadiť sa pokynmi obsluhy zberného dvora.

Odovzdávanie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu na zbernom dvore na ulici Pri Hliníku je pre obyvateľov obce Mojmírovce – fyzické osoby bezplatné okrem odovzdávania DSO na ktorý je stanovený množstvový zber a poplatok za DSO.

Množstvo odpadov dovážaných na zberný dvor  je obmedzené do výšky maximálne 150 kg na osobu a rok (okrem triedených zložiek odpadu).

Vytriedené zložky komunálneho odpadu (papier a papierové obaly, sklo a sklené obaly, kovy a kovové obaly, plasty a plastové obaly, tetrapakové obaly, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov, textil a šatstvo, jedlé oleje) je možné odovzdať na zberovom dvore na ulici Pri Hliníku bez obmedzenia.

 

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

 

Každý pôvodca je povinný triediť biologicky rozložiteľný odpad oddelene od iných druhov odpadov, zložiek komunálnych odpadov a zabezpečiť jeho kompostovanie vo vlastných, alebo užívaných priestoroch a objektoch, alebo na vlastné náklady odviesť na obcou zriadenú skládku biologicky rozložiteľného odpadu resp. zberný dvor.

Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, objemný odpad, spaľovať ho alebo ho ukladať na iné než obcou určené miesta.

 

Prevádzkovateľ kuchyne

 

Prevádzkovateľ kuchyne, ktorou je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, prevádzkujúca zariadenie spoločného stravovania, je zodpovedná za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.

Hradí náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním BRKRO, vrátane nákladov na zabezpečenie zberných nádob – kontajnerov (tieto náklady nie sú súčasťou miestneho poplatku za KO).

Musí zabezpečiť, aby zber a kontajnery spĺňali požiadavky ustanovené nariadením 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 853/2004 o hygiene potravín.

Musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy, prípadne verejnosť.

Musí umiestniť zberné nádoby v areáli prevádzkovateľa kuchyne.

Musí zabezpečiť, aby frekvencia zberu bola v súlade s hygienickými predpismi a bola zohľadnená teplota prostredia, pričom v letnom období musí byť frekvencia vývozu vyššia.

Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom iného subjektu, musí mať na tento účel s týmto subjektom uzavretú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a aby mal schválené spracovávanie týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

Je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom iného subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu a ktorý má potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom.

Je povinný pri nakladaní s týmto odpadom postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

Je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat.

Je povinný viesť evidenciu a na vyžiadanie nahlasovať obci údaje pre potreby ročného hlásenia o odpadoch.

Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne:

 1. uložiť BRKRO, ktorého je pôvodcom, do nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu;
 2. používať drvič BRKRO napojené na verejnú kanalizáciu (Ak vlastník verejnej kanalizácie neudelí súhlas)
 3. zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

 

Používané skratky:

 

 • BRKO: biologicky rozložiteľný komunálny odpad,
 • BRKRO: biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
 • BRO: biologicky rozložiteľný odpad,
 • DSO: drobný stavebný odpad,
 • KO: komunálny odpad,
 • MSN: malé smetné nádoby,
 • OcÚ: Obecný úrad,
 • OO: objemný odpad,
 • ZKO: zmesový komunálny odpad.

 

 

 

 

 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Dejinám našej obce a regiónu bol venovaný dôstojný kultúrny stánok v podobe nedávno zrenovovaného Letohrádku kniežaťa Aldobrandiniho ("malý kaštieľ"), v ktorom sa v súčasnosti nachádzajú priestory Regionálneho múzea Mojmírovce.

Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce

PD pokračuje v tradícii poľnohospodárstva a roľníctva. Má vyspelú rastlinnú výrobu, živočíšnu výrobu, moderné mechanizmy, stredisko investičnej výstavby, plastikársky program, vlastný bitúnok a výrobu mäsových výrobkov. Zaujímavosťou je špeciálna rastlinná výroba, kde je zabezpečená produkcia jabĺk, broskýň, viniča a kvalitného vína

Vzdelávací inštitút COOP, a.s.

Zariadenie situované v historickom parku poskytuje ubytovacie, stravovacie a vzdelávacie služby.

Moderný podnik, ktorý vznikol v roku 1993 na zelenej lúke. Produkuje certifikované mäsové výrobky vyrábané špeciálnymi technológiami.

Penzion Bruder

Penzión Bruder je situovaný v obci Mojmírovce, má výhodnú polohu na hlavnom námestí. Penzión tvorí hostinec a reštaurácia na prízemí, spoločenská miestnosť, fajčiarska miestnosť a terasa a ubytovacie priestory na poschodí.

CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o.

Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v srdci obce Mojmírovce, spádovej obce okolitých obcí podľa ktorých dostal svoje pomenovanie CEDRON SENIOR V zariadení poskytujeme sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Šardice

Naša družobná obec Csömör v Maďarskej republike

V roku 2002 bola podpísaná zmluva o spolupráci obcí Mojmírovce a Csömör. Od tej doby sa partnerstvo našej obce s touto maďarskou obcou rozvíja veľmi intenzívne, vrátane inštitúcií v obci, ako sú Slovenská národnostná samospráva a ľudový tanečný spolok Furmicska.

Po nemecky Wartberg an der Krems je obec v Rakúsku v spolkovej krajine Horné Rakúsko v okrese Kirchdorf an der Krems. Veľkosťou je porovnateľná našej obci.

Webgis

Vážení občania v aplikácii sú pre vás dostupné tieto služby:
Súpisné čísla domov, ortomapa, katastrálna mapa, prvky na
meranie vzialeností atď..

webygroup

Deutch version
English version
Magyar verzió
Úvodná stránka