Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Matrika

Spádové obce matričného obvodu a pôsobnosť matričného úradu

 
Spádové obce matričného obvodu : Mojmírovce, Svätoplukovo, Veľká Dolina, Poľný Kesov, Štefanovičová.
Obyvatelia týchto obcí vybavia svoje záležitosti matričného charakteru na Matričnom úrade v Mojmírovciach. 

Pôsobnosť matričného úradu
Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti občanov svojho obvodu, ale spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré sa udejú v tomto obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka. 
 

Na matrike vybavíte:

 

1. Narodenie dieťaťa

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrikárka zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Potrebné doklady:

Dieťa narodené v platnom manželstve:
- platný občiansky preukaz rodičov
- sobášny list

Dieťa narodené slobodnej matke:
- platný občiansky preukaz

Dieťa narodené rozvedenej matke:
- právoplatný rozsudok o rozvode
- platný občiansky preukaz

Dieťa narodené vdove:
- úmrtný list zosnulého manžela
- platný občiansky preukaz

2. Určenie otcovstva

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Potrebná je prítomnosť oboch plnoletých rodičov!

V prípade, že jeden z rodičov je neplnoletý, určenie otcovstva vykoná jedine súd!

Potrebné doklady:

- platný občiansky preukaz matky a otca
- právoplatný rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)

3. Uzatvorenie manželstva

Podanie žiadosti o uzavretie manželstva
ak sú obaja snúbenci štátni občania SR a zo spádových obcí matričného obvodu
- tlačivo žiadosti je možné vyzdvihnúť len v kancelárii matričného úradu
- k žiadosti snúbenci predkladajú občianske preukazy, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí snúbenici, u ktorých nie je určený otec

ak sú obaja snúbenci štátni občania SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu
- všetky náležitosti ako pri predchádzajúcom prípade predkladajú snúbenci matričnému úradu podľa trvalého pobytu jedného z nich. Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom - je to tzv. delegovanie sobáša

ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny občan:
za štátneho občana SR všetky náležitosti ako pri prvom prípade
za cudzieho štátneho občana platný cestovný doklad, rodný list, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera a osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva

- ak je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou SR nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť ním predkladané verejné listiny pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t.j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody (Apostille)
pri príprave uzavretia manželstva s cudzím štátnym občanom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom


- žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola.


Poplatky spojené s uzavretím manželstva nájdete v časti "Sadzobník správnych poplatkov"

 

Sobášne dni: piatok a sobota.

 
Sobášna miestnosť: obradná miestnosť v budove Obecného úradu Mojmírovce


 

4. Osobitná matrika


Uzavreli ste manželstvo, narodilo sa Vám dieťa, zomrel Váš príbuzný v cudzine ?
Matričné udalosti štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali v cudzine, sa zapisujú do osobitnej matriky. Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave. Zápis sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu občana na území SR, alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR.
Za maloleté dieťa žiada o zápis rodič.

Predkladané doklady:
- originál cudzozemského matričného dokladu /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/ úradne preložený do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého, preklad je treba zabezpečiť v SR
- matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t. j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody /Apostille/
-platný občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR
-ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr. rozsudok o rozvode, sobášny list rodičov pri zápise narodenia dieťaťa, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez prechyľovacej koncovky a pod.
 

Vzory tlačív na predbežné zhromažďovanie údajov nájdete na konci textu. 
 

5. Úmrtie

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

Potrebné doklady:

- List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
- občiansky preukaz zosnulého

6. Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva

Manžel, ktorý pri uzatvorení manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do 3 mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu, podľa miesta uzatvorenia manželstva, oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

Potrebné doklady:
- Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželov (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
- právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (fotokópia)
- sobášny list
- platný občiansky preukaz

7. Osvedčovanie podpisov na listine a fotokópie listiny


a/ osvedčovanie podpisu
-vyžaduje sa fyzická prítomnosť osoby, ktorej podpis má byť osvedčený, občan svoju totožnosť preukazuje občianskym preukazom, cestovným dokladom,

b/ osvedčenie fotokópie listiny
treba originál a fotokópiu listiny

Upozorňujeme, že osvedčenie sa nevykoná:
-ak ide o listiny, ktoré majú byť použité v cudzine a cudzojazyčné listiny
-odpisy alebo kópie občianskych preukazov a obdobných preukazov
-ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností
-ak sa odpis alebo kópia nezhoduje s predloženou listinou
-ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné posúdenie / napr. mapy, geodetické plány/

Poplatky spojené s odvedčovaním nájdete v časti "Sadzobník správnych poplatkov"
Vzory tlačív nájdete v časti "Formuláre-matrika"


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Dejinám našej obce a regiónu bol venovaný dôstojný kultúrny stánok v podobe nedávno zrenovovaného Letohrádku kniežaťa Aldobrandiniho ("malý kaštieľ"), v ktorom sa v súčasnosti nachádzajú priestory Regionálneho múzea Mojmírovce.

Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce

PD pokračuje v tradícii poľnohospodárstva a roľníctva. Má vyspelú rastlinnú výrobu, živočíšnu výrobu, moderné mechanizmy, stredisko investičnej výstavby, plastikársky program, vlastný bitúnok a výrobu mäsových výrobkov. Zaujímavosťou je špeciálna rastlinná výroba, kde je zabezpečená produkcia jabĺk, broskýň, viniča a kvalitného vína

Vzdelávací inštitút COOP, a.s.

Zariadenie situované v historickom parku poskytuje ubytovacie, stravovacie a vzdelávacie služby.

Moderný podnik, ktorý vznikol v roku 1993 na zelenej lúke. Produkuje certifikované mäsové výrobky vyrábané špeciálnymi technológiami.

Penzion Bruder

Penzión Bruder je situovaný v obci Mojmírovce, má výhodnú polohu na hlavnom námestí. Penzión tvorí hostinec a reštaurácia na prízemí, spoločenská miestnosť, fajčiarska miestnosť a terasa a ubytovacie priestory na poschodí.

CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o.

Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v srdci obce Mojmírovce, spádovej obce okolitých obcí podľa ktorých dostal svoje pomenovanie CEDRON SENIOR V zariadení poskytujeme sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Šardice

Naša družobná obec Csömör v Maďarskej republike

V roku 2002 bola podpísaná zmluva o spolupráci obcí Mojmírovce a Csömör. Od tej doby sa partnerstvo našej obce s touto maďarskou obcou rozvíja veľmi intenzívne, vrátane inštitúcií v obci, ako sú Slovenská národnostná samospráva a ľudový tanečný spolok Furmicska.

Po nemecky Wartberg an der Krems je obec v Rakúsku v spolkovej krajine Horné Rakúsko v okrese Kirchdorf an der Krems. Veľkosťou je porovnateľná našej obci.

Webgis

Vážení občania v aplikácii sú pre vás dostupné tieto služby:
Súpisné čísla domov, ortomapa, katastrálna mapa, prvky na
meranie vzialeností atď..

webygroup

Deutch version
English version
Magyar verzió
Úvodná stránka