Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia obyvateľstva

Evidencia obyvateľstva

Hlásenie trvalého a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej rebubliky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.07.2006.

 

1. Trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže nahlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny, alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.
Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

 

Potrebné doklady:

Vlastník bytu (domu):

- platný občiansky preukaz
(v opačnom prípade potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou)

- List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace (nie z internetu)
(nemusí byť použiteľný na právne úkony)

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

- platný občiansky preukaz
(v opačnom prípade potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou)

- oznámenie o uzavretí manželstva

- u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca bytu (domu):

- platný občiansky preukaz
(v opačnom prípade potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou)

- nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

- platný občiansky preukaz
(v opačnom prípade potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou)
- prítomný-í musí byť vlastník-vlastníci s listom vlastníctva, nie starším ako
3 mesiace (nemusí byť použiteľný na právne úkony a nesmie byť z internetu)

Ohlasovňa (Obecný úrad) môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

 

2. Prechodný pobyt

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov.
Občania sú povinný hlásiť ohlasovni na Obecnom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý trvá dlhšie ako 90 dní (maximálne 5 rokov).
Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.
Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátane potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

Potrebné doklady:

Vlastník bytu (domu):

- platný občiansky preukaz
(v opačnom prípade potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou)
- List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace (nie z internetu)
(nemusí byť použiteľný na právne úkony)

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

- platný občiansky preukaz
(v opačnom prípade potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou)
- oznámenie o uzavretí manželstva
- u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca bytu (domu):

- platný občiansky preukaz
(v opačnom prípade potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou)
- nájomná zmluva

 

Obyvateľ bez užívacieho povolenia, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

- platný občiansky preukaz
(v opačnom prípade potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou)

- prítomný-í musí byť vlastník-vlastníci s listom vlastníctva, nie starším ako
3 mesiace (nemusí byť použiteľný na právne úkony, nesmie byť z internetu)

- písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy (bytu) v mieste ohlasovne (Obecný úrad) pred pracovníkom ohlasovne, alebo osvedčený (overený) podpis od notára.

Ohlasovňa (Obecný úrad) môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

 

3. Zrušenie trvalého pobytu občana

Vlastník alebo vlastníci môžu podať ohlasovni (Obecný úrad) návrh na zrušenie trvalého pobytu občanov v jeho nehnuteľnosti hlásených. Návrh na zrušenie trvalého pobytu nie je možné podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu.

V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá platný občiansky preukaz a list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace.

 

4. Vycestovanie občana do zahraničia

V prípade, keď občan, ktorý má trvalý pobyt na území SR, a pripravuje sa na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni (Obecný úrad) v mieste trvalého pobytu. Pri tomto hlásení uvádza štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

 

5. Zákaz poskytovania údajov

Obyvateľ môže na základe písomného vyhlásenia doručenému ohlasovni (Obecný úrad) zakázať poskytovanie údajov.

 

6. Oznámenie o mieste pobytu obyvateľa

Fyzické alebo právnické osoby môžu požiadať ohlasovňu (Obecný úrad) o oznámenie miesta pobytu obyvateľa.
Žiadosť musí byť podaná písomne s uvedením mena a priezviska, rodného čísla, občianskeho preukazu, trvalého pobytu žiadateľa.
V prípade právnickej osoby uvedie obchodné meno, sídlo a IČO (identifikačné číslo organizácie).
V žiadosti je potrebné uviesť meno a priezvisko, prípadne dátum narodenia alebo rodné číslo obyvateľa, o ktorom sa pobyt požaduje oznámiť a dôvod žiadosti.


Za každé poskytnutie informácie o mieste pobytu sa vyberá správny poplatok 5,00 € , podľa položky 8 prílohy k zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

7. Potvrdenie o trvalom pobyte

Pre potreby občana ohlasovňa (Obecný úrad) vystavuje potvrdenie o trvalom pobyte občanovi. K jeho vystaveniu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz a uhradiť správny poplatok 5,00 €, podľa položky 8 prílohy k zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, na základe ktorého je povinný do jedného mesiaca vybaviť si občiansky preukaz.


 

 

Potvrdenie o trvalom pobyte k vydaniu prvého občianskeho preukazu občanovi,
ktorý dovŕšil 15 rokov:


- Od 1.1.2008 sa z ohlasovne (Obecný úrad) potvrdenie o pobyte nevydáva, pokiaľ
sa nemení atuálny trvalý pobyt. Občan na základe predloženého rodného listu na
Obecnom úrade podpíše prihlasovací lístok na trvalý pobyt.
- na políciu sa dostaví s originálom rodného listu.

Vybavíte to bez poplatku.

 

Od poplatkov sú oslobodené právnické a fyzické osoby uvedené v § 4 uvedeného zákona.
 


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Dejinám našej obce a regiónu bol venovaný dôstojný kultúrny stánok v podobe nedávno zrenovovaného Letohrádku kniežaťa Aldobrandiniho ("malý kaštieľ"), v ktorom sa v súčasnosti nachádzajú priestory Regionálneho múzea Mojmírovce.

Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce

PD pokračuje v tradícii poľnohospodárstva a roľníctva. Má vyspelú rastlinnú výrobu, živočíšnu výrobu, moderné mechanizmy, stredisko investičnej výstavby, plastikársky program, vlastný bitúnok a výrobu mäsových výrobkov. Zaujímavosťou je špeciálna rastlinná výroba, kde je zabezpečená produkcia jabĺk, broskýň, viniča a kvalitného vína

Vzdelávací inštitút COOP, a.s.

Zariadenie situované v historickom parku poskytuje ubytovacie, stravovacie a vzdelávacie služby.

Moderný podnik, ktorý vznikol v roku 1993 na zelenej lúke. Produkuje certifikované mäsové výrobky vyrábané špeciálnymi technológiami.

Penzion Bruder

Penzión Bruder je situovaný v obci Mojmírovce, má výhodnú polohu na hlavnom námestí. Penzión tvorí hostinec a reštaurácia na prízemí, spoločenská miestnosť, fajčiarska miestnosť a terasa a ubytovacie priestory na poschodí.

CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o.

Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v srdci obce Mojmírovce, spádovej obce okolitých obcí podľa ktorých dostal svoje pomenovanie CEDRON SENIOR V zariadení poskytujeme sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Šardice

Naša družobná obec Csömör v Maďarskej republike

V roku 2002 bola podpísaná zmluva o spolupráci obcí Mojmírovce a Csömör. Od tej doby sa partnerstvo našej obce s touto maďarskou obcou rozvíja veľmi intenzívne, vrátane inštitúcií v obci, ako sú Slovenská národnostná samospráva a ľudový tanečný spolok Furmicska.

Po nemecky Wartberg an der Krems je obec v Rakúsku v spolkovej krajine Horné Rakúsko v okrese Kirchdorf an der Krems. Veľkosťou je porovnateľná našej obci.

Webgis

Vážení občania v aplikácii sú pre vás dostupné tieto služby:
Súpisné čísla domov, ortomapa, katastrálna mapa, prvky na
meranie vzialeností atď..

webygroup

Deutch version
English version
Magyar verzió
Úvodná stránka