Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Mojmírovce.

ZVEREJNENIE ZÁMERU Vytlačiť
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU

prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Obec Mojmírovce plánuje prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa svoj nasledovný nehnuteľný majetok:

Predmet nájmu
Nebytové priestory  v budove Polyfunkčného domu na Hlavnej ulici súpisné číslo 943/12, Mojmírovce  postaveného na pozemku parcela č. KN-C 38/3, kat. územie Mojmírovce, zapísaný na liste vlastníctva č. 1652, v kat. území Mojmírovce.

 

Prenajímané priestory za cenu 20,00€/1m2/ rok:

Sklad č.1.30 – 6,58m2

WC č. 1.31 – 2,53m2

Celkom sklady 9,11m2 x 20€ = 182,20€/rok

 

Prenajímané priestory za cenu 40,00€/1m2/ rok:

Kuchyňa č. 1.32 – 3,68m2

Priestor na prevádzkovanie služieb č. 1.36 – 33,93m2

Celkom ostatné 37,61m2 x 40€ = 1504,40€/rok

Celkom za celý prenajímaný nebytový priestor 182,20 + 1 504,40 = 1 686,60€ /rok

 

Nájomca
Zuzana Vnučková, bytom Poľný Kesov č. 262, s identifikačným číslom (IČO) 41 440 137, daňovým identifikačným číslom (DIČ) 2024137060 a sídlom na adrese Poľný Kesov 262, 951 45 Poľný Kesov.

 

Cena ročného prenájmu bez energií 
1 686,60 EUR ( slovom Tisícšestoosemdesiatšesť eur a šesťdesiat eurocentov)

 

Cena nájmu je stanovená v súlade s aktuálnym VZN 2/2017 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Mojmírovce, za prenájom nebytových priestorov a zariadení vo vlastníctve obce.

 

Doba prenájmu


Od 1.5.2017 v prípade, že nájomca bude mať platné hygienické povolenie na prevádzkovanie kaderníctva, alebo ihneď po vydaní právoplatného hygienického povolenia a v prípade, že bude dodržaný termín povinného zverejnenia minimálne 15 dní pred prijatím uznesenia obecného zastupiteľstva o prenájme nebytového priestoru v Polyfunkčnom dome na ulici Hlavná 934/12, v Mojmírovciach.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa
 

Nebytový priestor,  ktorý nájomca v súčasnosti využíva má podhodnotenú cenu  za prenájom. Energie, teplo  a vodu hradí obec, nakoľko nie je technicky možné merať skutočne spotrebované energie, dodané teplo a spotrebovanú vodu.

Obec zrušením platnej nájomnej zmluvy v Spoločenskom dom ušetrí na elektrickej energii, na vodnom a stočnom. Zároveň týmto ekonomicky a v súlade s platnou legislatívou využitie prázdneho nebytového priestoru. Nájomca bude uhrádzať nájomné v súlade s platným cenníkom za prenájom nebytových priestorov, bude mať samostatné meranie na dodávku elektrickej energie, vody a plynu potrebného na vykurovanie  nebytových priestorov.

Obec má záujem aj naďalej poskytovať občanom služby kaderníctva a súčasný nájomca si plní riadne a včas všetky svoje zmluvné povinnosti voči obci.

 

 

Lehoty na zverejnenie:

Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

·         Úradná tabuľa obce Mojmírovce: od 20. apríla 2017 do dňa konania zasadnutia obecného zastupiteľstva (vrátane toho dňa), minimálne však 15 dní odo dňa zverejnenia

·         Internetová stránka obce: od 20. apríla 2017 do dňa konania zasadnutia obecného zastupiteľstva (vrátane toho dňa), minimálne však 15 dní odo dňa zverejnenia

 

 

V Mojmírovciach,  20.4.2017

 

                                                                                              Mgr. Martin Palka, v.r.

                                                                                                   starosta obce


 
 

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2017

 

Ďalšie užitočné rady pre občanov


 

 

Finančná podpora

 

 

Tvorba tejto stránky www.mojmirovce.sk bola spolufinacovaná

Európskou úniou

v  rámci

Grantovej schémy na podporu prípravy miestnych a regionálnych

projektov  z fondu PHARE - Národný program


 

dnes je: 22.5.2018

meniny má: Júlia, Juliana

Testovacia prevádzka mobilnej aplikácie

Webgis

Vážení občania v aplikácii sú pre vás dostupné tieto služby:
Súpisné čísla domov, ortomapa, katastrálna mapa, prvky na
meranie vzialeností atď..

Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce

PD pokračuje v tradícii poľnohospodárstva a roľníctva. Má vyspelú rastlinnú výrobu, živočíšnu výrobu, moderné mechanizmy, stredisko investičnej výstavby, plastikársky program, vlastný bitúnok a výrobu mäsových výrobkov. Zaujímavosťou je špeciálna rastlinná výroba, kde je zabezpečená produkcia jabĺk, broskýň, viniča a kvalitného vína

Vzdelávací inštitút COOP, a.s.

Zariadenie situované v historickom parku poskytuje ubytovacie, stravovacie a vzdelávacie služby.

Moderný podnik, ktorý vznikol v roku 1993 na zelenej lúke. Produkuje certifikované mäsové výrobky vyrábané špeciálnymi technológiami.

Penzion Bruder

Penzión Bruder je situovaný v obci Mojmírovce, má výhodnú polohu na hlavnom námestí. Penzión tvorí hostinec a reštaurácia na prízemí, spoločenská miestnosť, fajčiarska miestnosť a terasa a ubytovacie priestory na poschodí.

CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o.

Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v srdci obce Mojmírovce, spádovej obce okolitých obcí podľa ktorých dostal svoje pomenovanie CEDRON SENIOR V zariadení poskytujeme sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Šardice

Naša družobná obec Csömör v Maďarskej republike

V roku 2002 bola podpísaná zmluva o spolupráci obcí Mojmírovce a Csömör. Od tej doby sa partnerstvo našej obce s touto maďarskou obcou rozvíja veľmi intenzívne, vrátane inštitúcií v obci, ako sú Slovenská národnostná samospráva a ľudový tanečný spolok Furmicska.

Po nemecky Wartberg an der Krems je obec v Rakúsku v spolkovej krajine Horné Rakúsko v okrese Kirchdorf an der Krems. Veľkosťou je porovnateľná našej obci.

webygroup

Deutch version
English version
Magyar verzió
Úvodná stránka